Bidrag energieffektivisering i småhus

Har du tidigare värmt ditt småhus med gas, direktverkande el, elpanna eller luft-luftvärmepump äldre än 10 år kan du få bidrag till materialkostnaden vid åtgärder för energieffektivisering. Huset ska i huvudsak ha varit uppvärmt med gas eller el och högst 1 kubikmeter ved kan också ha använts.

Bidrag kan ges vid installation av markvärmepump, luft-vattenvärmepump, eller luft-luftvärmepump kompletterad med varmvattenberedare med värmepump. Bidrag ges också för inkoppling till fjärrvärme och installation av automatisk biobränsleeldning med pellets eller briketter.

Installationen ska var gjord efter den 8 november 2022 och utföraren ska vara godkänd för F-skatt.

Bidrag ges med högst 50% av materialkostnaden dock högst 30 000 kr. Det är inget hinder att ROT-avdrag för arbetskostnaden nyttjas samtidigt.

Ansökan kan göras i Boverkets e-tjänst för bidrag och stöd från och med den 3 juli 2023. Ansökningsformulär i PDF-format kan också beställas från länsstyrelsen.

Ansökan om bidrag ska ha kommit in till länsstyrelsen inom fyra månader från det att åtgärderna påbörjades, dock senast den 1 juni 2025. Om åtgärderna påbörjats mellan den 8 november 2022 och 15 mars 2023 ska en ansökan ha kommit in inom tio månader från det att åtgärderna påbörjades.

Efter att bidrag beviljats för installationsåtgärder kan ytterligare bidrag på högst 30 000 kr sökas för åtgärder på klimatskärmen t.ex. tilläggsisolering eller fönsterbyte.

Länk till Boverket
https://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/bidrag-for-energieffektivisering-i-smahus/

Länk till Länsstyrelsen i Västerbotten
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/bidrag-for-energieffektivisering-i-smahus.html

Länk till förordning om bidrag för energieffektivisering i småhus
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2023-06/SFS2023-402.pdf